Belastingheffing en inning

U ontvangt eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen met de post of via de berichtenbox, als u via MijnOverheid heeft gekozen voor digitale toezending. Op deze aanslag leest u welke belastingsoorten voor u gelden en hoeveel u moet betalen. De belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad en bepalen daarmee mede de hoogte van uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Onroerendezaakbelastingen

Algemene uitgaven zoals onderhoud aan wegen en plantsoenen betalen gemeenten van de onroerendezaakbelastingen (OZB). De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde. Hoe de jaarlijkse OZB-tarieven tot stand komen ziet u in onderstaand filmpje.

Hondenbelasting

In Dordrecht en Sliedrecht betaalt iedereen die één of meer honden heeft hondenbelasting.

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Deze belasting wordt geheven voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.

Rioolheffing

Rioolheffing is de vergoeding die wordt betaald voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan rioleringen en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater.

Reinigingsrecht

Reinigingsrecht is de vergoeding die wordt betaald voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval.

Precariobelasting

Inwoners, bedrijven of instellingen die gebruik maken van gemeentegrond, die voor de openbare dienst is bestemd, zijn precariobelasting verschuldigd. Denk hierbij aan bouwmaterialen, reclameborden of een terras.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven voor het voeren van zichtbare reclame-uitingen op een gevel.

BIZ (Bedrijven InvesteringsZone)

Deze bijdrage wordt geheven als een belasting en wordt ingezet om activiteiten te bekostigen die de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in een desbetreffend gebied bevorderen.

Parkeerbelasting

Dit is een belasting voor het daadwerkelijk parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen en een belasting voor een vergunning om te parkeren. Indien niet of te weinig is betaald om te parkeren wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting uitgeschreven.