Belastingheffing en inning

De GBD heft en int namens vijf gemeenten in de Drechtsteden vrijwel alle gemeentelijke belastingen.

Ieder jaar valt eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen bij bedrijven en inwoners op de mat. Op die aanslag kunnen de volgende belastingen en heffingen staan:

Onroerende zaak belastingen

Algemene uitgaven zoals onderhoud aan wegen en plantsoenen betalen gemeenten van de OZB. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde. Hoe de jaarlijkse OZB-tarieven tot stand komen, wordt in onderstaand filmpje kort en helder uitgelegd.

 

Hondenbelasting

Iedereen die één of meer honden heeft, betaalt hondenbelasting.

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Deze belasting wordt geheven voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.

Rioolheffing

Rioolheffing is de vergoeding die wordt betaald voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan rioleringen en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater.

Reinigingsrecht

Reinigingsrecht is de vergoeding die wordt betaald voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval.

Precariobelasting

Inwoners, bedrijven of instellingen die gebruik maken van gemeentegrond, die voor de openbare dienst is bestemd, zijn precariobelasting verschuldigd. Denk hierbij aan bouwmaterialen, reclameborden of een terras.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven voor het voeren van zichtbare reclame-uitingen op een gevel.

BIZ (Bedrijven InvesteringsZone)

Deze bijdrage wordt geheven als een belasting en wordt ingezet om activiteiten te bekostigen die de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in een desbetreffend gebied bevorderen.

Parkeerbelasting

Dit is een belasting voor het daadwerkelijk parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen en een belasting voor een vergunning om te parkeren. Indien niet of te weinig is betaald om te parkeren wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting uitgeschreven.

 

Tarieven en informatie zijn te vinden op de website van uw gemeente.