Tools, middelen en techniek

Centrale Distributie Voorziening

De CDV is een verzamelnaam voor de 'toolbox' waarover het SDC beschikt voor het reguleren en automatiseren van datastromen. De toolbox bestaat uit:

 • Gemeentelijke servicebus
  De gemeentelijke servicebus faciliteert gegevensuitwisseling op basis van webservices voor zowel datastromen binnen de organisatie, als ook met de buitenwereld. De gemeentelijke servicebus ondersteunt o.a. StUF en Digikoppeling-standaarden om dit mogelijk te maken.
 • API-Management tooling
  API-Management is het proces van creëren, publiceren en beheren van API's, in een veilige en schaalbare omgeving. Gegevensuitwisseling op basis van API's (i.p.v. StUF) wordt breed omarmd vanuit de landelijke Common Ground beweging en is toekomstvast, ook gelet op de huidige technische mogelijkheden.
 • ETL-voorziening
  De ETL-voorziening maakt het mogelijk om data te onttrekken van bronnen, te transformeren en klaar te zetten voor een afnemende partij. Via ETL worden databronnen veelal nog op basis van databaseverbindingen uitgelezen en wordt er ook veel data uitgewisseld op basis van bestandsuitwisseling.
 • GIS-server
  Een GIS-server verzorgt de essentiële verbinding tussen de Geo-data en de betreffende applicaties. De functionaliteit van een GIS-server kan op een hoog abstractieniveau vergeleken worden met de functionaliteit die de gemeentelijke servicebus biedt. Een GIS-server biedt echter de functionaliteit die de gemeentelijke servicebus niet ondersteunt op het gebied van Geo-data

Dataplatform Drechtsteden

Het dataplatform Drechtsteden bestaat uit een cloud-omgeving waarin data (gepseudonimiseerd) kan worden ontsloten. Op basis van deze data kan analyse en reporting plaatsvinden via rapportages en dashboards. Deze kunnen voor opdrachtgevers geconfigureerd worden maar kunnen ook als selfservice worden aangeboden.

Data Labs Drechtsteden

Wanneer er een vraagstuk is in één van de beleidsvelden van onze opdrachtgevers dat biedt het SDC de opdrachtgever de mogelijkheid voor het organiseren van een data lab. Dat betekent dat wij een multidisciplinaire sessie organiseren om de vraagstelling helder te krijgen en te ontdekken of en op welke manier een data gedreven aanpak voor een oplossing zorgt. Denk hierbij aan de volgende (niet limitatieve disciplines):

 • Specialist uit het beleidsveld
 • Data-adviseur
 • Data-analist
 • GIS-specialist
 • Onderzoeker
 • Specialist data bewerking & analyse

Busiess Intelligence en datascience tooling

Het SDC faciliteert het gebruik van BI-tooling zoals Tableau en/of Power BI. We zorgen voor passende beschikbaarheid van de tooling. Op het gebied van datascience tooling wordt R-studio aangeboden. Op deze manier bieden wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid om zelfstandig data te analysen op een wijze die voldoet aan de wensen en eisen op het gebied van privacy en security.

Zaakype data aanvragen

Het aanvragen van data zoals beschreven in 1.A faciliteert het SDC via een zaaktype in het zaaksysteem van de Drechtsteden. Daardoor is voor de opdrachtgever helder bij welk loket hij terecht kan en wordt de voortgang gemonitord. Ook worden op deze manier op een efficiënte manier de juiste parafen verzameld en gelogd. De check op het rechtmatige gebruik van de data en het opstellen van de benodigde Gegevens Leverings Overeenkomsten is hier geborgd.

Dataregister

Het SmartDataCenter heeft een belangrijke rol in de gegevenshuishouding van de Drechtsteden en voelt de behoefte vanuit de organisatie voor een centraal dataregister. Het dataregister is een register met metadata over alle data die Drechtsteden in bezit heeft, of waar via ketenpartners de beschikking over is. Zonder dataregister is het onmogelijk om de maximale waarde te halen uit de beschikbare data, aangezien we geen overzicht hebben van welke data we kunnen inzetten. Daarnaast is het, zonder een register, een enorme speurtocht om de juiste data te vinden binnen de organisatie, indien een kandidaat afnemer zich meldt.  Je kunt de vergelijking maken met een bibliotheek, waar je een boek wilt lenen maar iedere vorm van administratie ontbreekt. Boeken staan niet op thema in de kast, het is niet bekend aan wie ze zijn uitgeleend en wanneer ze teruggebracht worden.  Daarom heeft het SDC een dataregister ontwikkeld waarin de metadata van een groot aantal datasets worden opgenomen. Het dataregister wordt stap voor stap opgebouwd zonder daarbij te sterven naar volledigheid. Er is immers een zeer grote hoeveelheid datasets beschikbaar in de regio Drechtsteden.

Open Data Platform

Het SDC heeft de regie op het openstellen van datasets als open data op de landelijke open data portalen dataplatform.nl en data.overheid.nl. Het technisch beheer van het platform is belegd bij het Service Centrum Drechtsteden. Het beleid 'Open data in de Drechtsteden' in december 2015 vastgesteld door het ONS-D is daarbij leidend.